Nie zaznaczenie w/w zgód wiąże się z utratą progów rabatowych STANDARD, PREMIUM lub VIP.

Codziennie pracujemy dla Ciebie aby oferta na Chroma.pl była najlepsza a proponowane rabaty i promocje były dopasowane do Twoich potrzeb, dlatego chcemy mieć możliwość informowania Cię o nich.

Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne aby uczestniczyć w Programie Partnerskim i Lojalnościowym 2 w 1.

Nie spamujemy, bo sami nie lubimy spamu.

Rozumiem

Regulamin Promocji
„Juwenalia 2016 z Chromadruk.pl"

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Promocji „Juwenalia 2016 z Chromadruk.pl” (dalej jako: „Promocja”), określając w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

§ 1 Organizator, postanowienia ogólne

 • Organizatorem Promocji „Juwenalia 2016 z Chromadruk.pl” jest Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Żarach, ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000587950, posiadająca numer NIP: 928 208 27 22, numer REGON 363052429, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Promocja przeznaczona jest dla Uczestników rozumianych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Przystąpienie do Promocji, jest całkowicie dobrowolne. W Promocji mogą brać udział Uczestnicy spełniający kryteria, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 • Przystąpienie Uczestników do Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 • Serwis chroma.pl jest adresem internetowym należącym wyłącznie do Organizatora.
 • Wszelkie dane osobowe, o których mowa w niniejszym Regulaminie są zbierane w niezbędnym zakresie, jedynie w celu prawidłowej realizacji Promocji, w szczególności w celu weryfikacji Uczestników pod kątem kryteriów, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasięg Promocji

 • Promocja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Czas trwania promocji

 • Promocja obowiązywać będzie przez czas określony, od dnia 16 kwietnia 2016r. do odwołania
 • Uczestnik uprawniony do skorzystania z Promocji może dokonać zakupu produktów oferowanych przez Organizatora na warunkach promocyjnych do końca trwania Promocji.
 • Organizator nie jest zobowiązany do dodatkowego poinformowania Uczestników o zakończeniu trwania Promocji.

§ 4 Przedmiot Promocji

 • Promocja umożliwia zakup wszystkich produktów poligraficznych oferowanych przez Organizatora, w cenie promocyjnej, a więc obniżonej o 20% względem ceny regularnej netto.
 • Zakup produktów w ramach Promocji nastąpić może jedynie po pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika kryteriów, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu
 • Zakup Produktów objętych Promocją, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu będzie możliwy jedynie w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem internetowym www.chroma.pl.
 • Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym www.chroma.pl następuje na podstawie odrębnej umowy sprzedaży zawieranej z Organizatorem.
 • Promocja obejmuje tylko jedno zamówienie Uczestnika dokonane w Sklepie Internetowym Organizatora z konta uprawnionego do skorzystania z Promocji w czasie jej trwania.
 • Pojęcie „jedno zamówienie” definiowane jest jako zamówienie, które może obejmować więcej niż jeden produkt poligraficzny oferowany przez Organizatora, lecz zakończone jest jedną transakcją finansową.
 • Cena regularna zostaje obniżona o 20% w ostatnim etapie dokonania zamówienia w sekcji „Koszyk” i jest to cena ostateczna.

§ 5 Uczestnictwo w Promocji

 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się do przedstawiania Organizatorowi informacji i danych zgodnych z prawdą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego podania danych przez Uczestnika.
 • Z promocji mogą skorzystać Uczestnicy będący osobami fizycznymi legitymującymi się ważną legitymacją studencką, a także będący osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej (fundacje, stowarzyszenia, samorządy studenckie czy zrzeszenia studentów), których statutowa działalność jest związana z działalnością na rzecz środowiska studenckiego.
 • Promocja dotyczy Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji posiadają lub zarejestrują konto na stronie internetowej www.chroma.pl.
 • Z Promocji mogą skorzystać jedynie Uczestnicy, którzy przejdą pozytywnie weryfikację i zostanie im przyznane uprawnienie do skorzystania z Promocji za pośrednictwem konta na stronie internetowej www.chroma.pl. O przyznaniu Uczestnikowi uprawnienia do skorzystania z Promocji świadczyć będzie otrzymanie przez Uczestnika wiadomości e-mail, w której fakt ten zostanie potwierdzony.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji osoby fizycznej jest przesłanie na adres e-mail: info@chroma.pl, zanonimizowanego skanu lub zdjęcia, ważnej legitymacji studenckiej (awersu oraz rewersu). Na zanonimizowanym skanie, zdjęciu legitymacji studenckiej zasłonięte winny być następujące informacje: - zdjęcie, - numer PESEL, - adres zamieszkania osoby fizycznej, - numer albumu. W wiadomości e-mail adresowanej do Organizatora oprócz zdjęcia lub skanu legitymacji studenckiej wskazany powinien być adres e-mail służący osobie fizycznej do logowania na stronie internetowej Organizatora.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną (fundacje, stowarzyszenia, samorządy studenckie czy zrzeszenia studentów), jest przesłanie na adres e-mail Organizatora statutu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, z którego wprost wynika, że jej celem statutowym jest działalność na rzecz środowiska studenckiego.
 • W wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzedzającym, oprócz statutu powinien podany powinien być adres e-mail służący osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej do logowania na stronie internetowej Organizatora.
 • Po zweryfikowaniu uprawnienia Uczestnika do skorzystania z Promocji, do konta Uczestnika zostanie przypisana możliwość skorzystania z jednorazowego, promocyjnego zamówienia na produkty poligraficzne oferowane przez Organizatora.
 • Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych podanych w związku z udziałem w Promocji. Za dane i informacje nieujawnione oraz nieprawdziwe, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno konto na stronie internetowej www.chroma.pl. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Organizator ma prawo zablokować założone w późniejszym okresie Konta i unieważnić wszystkie udzielone Promocje na zablokowanych z tej przyczyny kontach.
 • W zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż nie przysługują mu wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze za jakiekolwiek szkody poniesione w okresie uczestnictwa w Promocji, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Organizatora umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo.
 • Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę/podmiot, może spowodować natychmiastowe wykluczenie Uczestnika z Promocji i zablokowanie jego konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Promocji.
 • Jeżeli Uczestnik uzyskał korzyści wynikające z Promocji w skutek wprowadzenia w błąd Organizatora, w szczególności poprzez posłużenie się nieprawdziwymi informacjami, danymi lub dokumentami, jest on zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z tego tytułu.
 • Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji.

§ 6 Pozostałe rabaty i promocje.

 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami Uczestnika udzielonymi w ramach odrębnych akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach promocyjno-reklamowych Organizatora mają charakter jedynie informacyjno-promocyjny. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem zawierającym wszystkie postanowienia określające warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem..
 • Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., tekst jedn. z dnia 25 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji będzie Organizator.
 • Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Promocji na stronie internetowej www.chroma.pl.
 • Organizator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu w czasie jego obowiązywania, po uprzednim poinformowaniu w formie ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej www.chroma.pl w miejscu widocznym, w terminie 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

Znajdź przesyłkę

Partner nowy pomysł

Poleć nas

Podoba Ci się portal? Poleć go innym!

E-mail adresata

Twój podpis

Wiadomość została wysłana.

Nieprawidłowy numer zamówienia lub przesyłki

zamknij